fbpx

Setup Menus in Admin Panel

Logowanie

Polityka Prywatności

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu https://questcm.pl (Serwis), czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest QUEST Change Managers Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Okopowa 56 lok. 222, 01-042 Warszawa (Administrator). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem numeru telefonu: +48 (22) 40 99 333 lub adresu e-mail: k
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących użytkownikom zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@questcm.pl.
 3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 4. Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody użytkownika Serwisu lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez użytkownika w Serwisie.
 5. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
  1. Zawarcia umowy i jej wykonania, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”.
  2. Zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług elektronicznych, w tym rejestracji
   i prowadzenia konta użytkownika (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”.
  3. Wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej, w tym wystawiania i przechowywania faktur (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”.
  4. Dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
  5. Udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem formularza kontaktowego (lub adresu e-mail i telefonu kontaktowego) dostępnego na stronie https://questcm.pl (podstawa prawna – 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
  6. Marketingu bezpośredniego w trakcie trwania umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
  7. Przesyłania informacji marketingowych (np. newsletter), w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.
 6. Administrator realizując powyżej wskazane cele przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od użytkowników Serwisu podczas zakupu kursu, rejestracji konta w Serwisie, wysłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz zapisu na newsletter.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych w punkcie 5. powyżej celów.
 8. Administrator przetwarza dane osobowe w celu przesyłania informacji handlowych (na adres e-mail) oraz do celów marketingu bezpośredniego (przy użyciu numeru telefonu) na podstawie odrębnie wyrażonych zgód, stosownie do przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 9. Użytkownik korzystający z newslettera może w każdej chwili i bez podania przyczyny, zrezygnować z jego otrzymywania, w szczególności poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdej wiadomości e-mail wysłanej do użytkownika.
 10. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w ust. 5 powyżej. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
  1. czas niezbędny do realizacji umowy,
  2. czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
  3. czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,
  4. czas momentu udzielenia odpowiedzi na przesłane przez użytkownika zapytanie,
  5. czas do momentu wyrażenia sprzeciwu – w sytuacji kiedy Administrator będzie realizował działania marketingowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes,
  6. czas do momentu wycofania zgody – w sytuacji kiedy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe klienta w oparciu o zgodę, np. w celu przesyłania informacji marketingowych.
 11. Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu usług z jakich korzysta użytkownik, ale również ze zgody użytkownika lub
  z przepisów prawa. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym:
  1. podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze;
  2. innym administratorom w zakresie niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych, podmiotom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.
 12. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
 13. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (np. Facebook, YouTube, Instagram). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu Administratora, w tym w celu promowania własnej marki (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
 14. Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika portalu społecznościowego wynikają wprost z regulaminu danego portalu.
 15. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, użytkownikowi przysługuje:
  1. prawo dostępu do danych osobowych,
  2. prawo do sprostowania danych osobowych,
  3. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
  6. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe klienta w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  7. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji kiedy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora,
  8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy klient uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 16. W celu realizacji wskazanych w ust. 15 powyżej praw należy skontaktować się
  z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: iod@questcm.pl Administrator zabezpiecza przetwarzane przez siebie dane osobowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, dotyczącymi ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.
 17. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny i dotyczy Serwisu https://questcm.pl. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator sugeruje, aby każdy użytkownik po przejściu na inne strony, zapoznał się
  z obowiązującą tam polityką prywatności.
 18. Administrator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w obowiązującej polityce prywatności w przypadku rozwoju technologii, zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych oraz w przypadku rozwoju Serwisu.

O stosownych zmianach Administrator powiadomi użytkowników poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Serwisu.

DANE W DZIENNIKACH ZDARZEŃ SERWERA WWW

 1. Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do Serwer, które są automatycznie zapisywane w dziennikach zdarzeń.
 2. W dziennikach zdarzeń zapisywane są dane dotyczące sesji użytkowników w szczególności są to adres IP, data i czas odwiedzin naszego serwisu, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.
 3. Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony serwisu.
 4. Zawartość dzienników zdarzeń nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 5. Dane zbieramy tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do zarządzania naszą stroną. Chronologiczny zapis informacji o zdarzeniach i działaniach dotyczących Serwisu stanowi wyłącznie materiał pomocniczy wykorzystywany wyłącznie w celach administracyjnych. Analiza dzienników zdarzeń umożliwia w szczególności wykrywanie anomalii i zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa Serwera.

PLIKI COOKIES

 1. Administrator, stosownie do przepisów art. 173-174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, informuje, że strona internetowa www. https://questcm.pl/ (Serwis) wykorzystuje pliki cookies oraz inne technologie internetowe.
 2. W czasie korzystania z Serwisu na urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie, tablecie) użytkownika umieszczane są małe pliki tekstowe. Standardowo w tych plikach znajdują się następujące informacje:
  1. nazwa Serwisu, z którego plik cookie został wysłany;
  2. wygenerowany unikatowy numer;
  3. czas przechowywania pliku cookie.
 3. Za pomocą technologii cookies zbierane są jedynie anonimowe dane statystyczne o użytkownikach. Informacje uzyskiwane dzięki plikom cookie nie są przypisywane do konkretnej osoby i nie pozwalają jej zidentyfikować.
 4. Umieszczanie oraz korzystanie z plików cookies nie jest szkodliwe dla urządzeń użytkowników, nie powoduje żadnych zmian zarówno konfiguracji urządzenia użytkownika jak i w zainstalowanych aplikacjach.
 5. Celem wykorzystywania przez Serwis plików cookies jest:
  1. tworzenie analiz, raportów i statystyk dotyczących sposobu korzystania ze stron Serwisu przez użytkowników;
  2. dostosowanie zawartości Serwisu do preferencji użytkownika, optymalizacji korzystania z Serwisu np. zapamiętywania produktów dodanych do koszyka, utrzymanie sesji zalogowanego użytkownika dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. prezentacji reklam;
 6. Na urządzeniu końcowym użytkownika umieszczane są różne rodzaje plików cookie.
  1. pochodzące z Serwisu, w pliku zapisywana jest nazwa wskazująca na domenę (questcm.pl) Administratora – (tzw. first-party cookies);
  2. umieszczane za pośrednictwem Serwisu przez firmy zewnętrzne (tzw. third-party cookies), z których usług korzysta Administrator.
 7. Pliki cookie firm zewnętrznych umieszczane są na urządzeniu użytkownika w szczególności:
  1. w celu wyświetlania dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych;
  2. do badania aktywności anonimowych użytkowników i na tej podstawie generowanie statystyk, które pomagają w poznaniu sposobów korzystania z Serwisu.
 8. Administrator korzysta w szczególności z usług następujące firm zewnętrznych:
  1. Google LLC;
  2. Hotjar Ltd
 9. Podmioty te posiadają własne polityki prywatności i praktyki dotyczące wykorzystywania plików cookie. Dlatego celu lepszego zrozumienia tych zasad, prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności każdego z podmiotów.
 10. Dodatkowo na Serwisie znajdują się osadzone przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług innych firm, m.in.: wtyczki portali społecznościowych (np. Facebook, YouTube, Instagram), mapy (Google Maps). Korzystanie z tych aplikacji może powodować przesyłanie w plikach cookies informacji do wymienionych podmiotów zewnętrznych.
 11. Użytkownik może w dowolnym momencie w swojej przeglądarce zmienić ustawienia lub wyłączyć obsługę plików cookies, może to jednak spowodować niepoprawne funkcjonowanie Serwisu.
 12. Jeżeli użytkownik nie dokona zmiany domyślnych ustawień przeglądarki internetowej w zakresie dotyczącym plików cookies, pliki te zostaną umieszczone na urządzeniu końcowym i będą wykorzystywane zgodnie z zasadami określonymi przez dostawcę przeglądarki internetowej.
 13. Informacje na temat zarządzania plikami cookies w poszczególnych przeglądarkach – w tym w szczególności instrukcje zablokowania odbierania plików cookies – można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:
  1. Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  2. Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  3. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
  4. Opera: http://help.opera.com/Linux/12.10/pl/cookies.html
  5. Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
 14. Użytkownicy, którzy po zapoznaniu się z informacjami dostępnymi w Serwisie, nie chcą aby pliki cookies pozostały zachowane w przeglądarce internetowej urządzenia, powinni usunąć je ze swojej przeglądarki po zakończeniu wizyty w Serwisie.
SprintPoliglot.pl © 2020 QuestForEnglish. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Shopping cart
Brak produktów w koszyku!
Continue shopping
0